ชื่อ username (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว เพื่อรับ 125 point)

หมวดหมู่*

พาดหัวข่าว* (title บนเว็บ)

อัพโหลดภาพหัวข่าว(ไม่เกิน 2 MB)*
-ขนาด 1200x630 หรือ 600x315 พิกเซล สำหรับใส่ในส่วนหัวของข่าว และปรากฎในโพสต์บน Social

อัพโหลดที่เกี่ยวข้อง(ไม่เกิน 2 MB)*


คำโปรยกิจกรรม สำหรับลงเพจ

รายละเอียดเต็มของกิจกรรม*

คณะที่เกี่ยวข้อง*
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะโบราณคดีคณะมัณฑนศิลป์คณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะดุริยางคศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อ username (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว เพื่อรับ 125 point)

พาดหัวข่าว* (title บนเว็บ)

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มกิจกรรม สิ้นสุดกิจกรรม
อัพโหลดภาพหัวข่าว(ไม่เกิน 2 MB)
-ขนาด 1200x630 หรือ 600x315 พิกเซล สำหรับใส่ในส่วนหัวของข่าว และปรากฎในโพสต์บน Social

อัพโหลดที่เกี่ยวข้อง(ไม่เกิน 2 MB)


คำโปรยกิจกรรม สำหรับลงเพจ

รายละเอียดเต็มของกิจกรรม*

คณะที่เกี่ยวข้อง*
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะโบราณคดีคณะมัณฑนศิลป์คณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะดุริยางคศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อ https://www.facebook.com/SuSilpakorn/

ติดต่อ https://www.facebook.com/SuSilpakorn/