12 ต.ค. เปิดบ้านศิลปากร SU Open house 2017

10

12 ตุลาคม 2560 74 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

12 ตุลาคม 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิยาลัยศิลปากร ครบรอบ 74 ปี ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 74 ปี ครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดงานในส่วนพิธีการ และการจัดงานเปิดบ้านศิลปากร หรือ SU OPEN HOUSE 2017
กิจกรรมภาคพิธีการ ได้แก่ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร และพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร์ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 พิธีมอบทุนการศึกษา
อนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
กิจกรรมภาค “เปิดบ้านศิลปากร” เริ่มตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น. ณ บริเวณโดยรอบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การจัดงาน “ เปิดบ้านศิลปากร (SU Open House)” เพื่อแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมบันเทิงโดยนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายสาขา ได้แก่ ศิลปะ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ (ตามแผ่นพับ)

สำหรับรายนามนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560” มีรายนาม ดังนี้

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
นายชาติชาย ปุยเปีย ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
นายวินัย ปราบริปู ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
นายประสงค์ ลือเมือง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

คณะโบราณคดี
นายขจร มุกมีค่า ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
นายประทีป เพ็งตะโก ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
นายปิติพงษ์ จันทร์เพ็ญสุข ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

คณะมัณฑนศิลป์
รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
นางไอรีล ไตรสารศรี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

คณะอักษรศาสตร์
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ดร.กาญจนา ชุมศรี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
อาจารย์นิภาวรรณ เทพอยู่ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
นางสาวบุบผา เพจ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
นายชนะ สระสำอาง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
อาจารย์อุษาวดี ศรีสุชาต ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

คณะวิทยาศาสตร์
นายพอพล รุจนพิชญ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
นางสาวอภิรดี เทียมบุญเลิศ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
นางจุฑารัตน์ ตั้งพานิชย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกร ธนินทร อุดมสินานนท์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรหญิง ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสมบัติ ใช้ทอง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาววริยา โกสุม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

ที่มา : Silpakorn Public Relations