เด็กศึกษา !! ชนะเลิศระดับชาติ สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

28

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ (คว้า 4 รางวัล จาก 2 ทีม)
จากโครงการประกวดสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม : EDUTECH SU)
และในทีมนี้ได้รับรางวัลอีก 2 รางวัล คือ รางวัล Popular Vote และรางวัล Popular Download
ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมโล่ห์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย…1. นางสาววารุณี นูพิมพ์ 2. นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ 3. นายปองสิชฌ์ สิงห์ประไพ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ห์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย…1. นายอัชฌาวีร์ ใจปราณี 2. นายฐนิตบุญ เชาวนปรีชา 3.นายณัฐชา งิ้วทอง

ติดตามผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/tms/contest
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560