เภสัชฯ ศิลปากร สร้างชื่อคว้า 4 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

82

อาจารย์ และ นักศึกษา ป.เอก เภสัชฯ ศิลปากร คว้า 4 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคว้า 4 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในการประชุมวิชาการ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1, รศ.ดร สุวรรณี พนมสุข ได้รับรางวัล Excellent Poster presentation สาขา Pharmaceutical Sciences จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ชนิดแผ่นแปะเยื่อบุช่องปาก

2. ภญ. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ได้รับรางวัล Good Poster presentation สาขา Pharmaceutical Sciences จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโซโนโฟเรซิสร่วมกับสารเพิ่มการซึมผ่านในตัวกลางที่ใช้สําหรับส่งผ่านคลื่นเหนือเสียงต่อการส่งผ่านผิวหนังของสารที่ชอบน้ำ โดยมี รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ภญ. ศิริมา สุดวิลัย ได้รับรางวัล Excellent oral presentation สาขา Pharmaceutical Sciences จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของอนุพันธ์ของไคโตซานต่อการยับยั้งการทํางานของ SLC22A1 โดยมี รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ภก. ประสพชัย ทองไหลรวม ได้รับรางวัล Good Oral presentation สาขา Pharmaceutical Sciences จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง แผ่นเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันพอลิสไตรีนซัลโฟนิคแอซิดโคมาเลอิคแอซิดและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์บรรจุไลโซไซม์สําหรับการรักษาแผล โดยมี รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอชื่นชมและแสดงความยินดี ที่อาจารย์และนักศึกษาของเราได้นำชื่อเสียงกลับมายังคณะวิชา และ ตอกย้ำคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับชั้นนำ

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน อันประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมมือกันในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of the Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น บัดนี้การจัดประชุมและนําเสนอผลงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดผลงานในการนําเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of the Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda”

ที่มา : www.su.ac.th
เอกสารฉบับเต็ม : PDF