รับตรง 61 ม.ศิลปากร SU-TCAS 5 รอบ จำนวน 8,935 คน (มีคลิป)

231
Sep
29
กำหนดการรับสมัคร
ม.ศิลปากรตามวิทยาเขต
เปิดรับสมัคร 29 Sep
จำนวนรับสมัคร
8,935 คน

จำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน 8,935 คน

ขั้นตอนการสมัครในระบบ

 

ระบบ SU-TCAS มีข้อสงสัยการสมัคร สอบถามได้ที่

กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1, 0-3425-5091
โทรศัพท์ : 0-3425-3910-19, 0-3425-3840-4 ต่อ 22302-7, 22321
โทรสาร : 0-3425-5807กองบริการการศึกษา วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2221-3903
โทรศัพท์ : 0-2223-4010
โทรสาร : 0-2221-3102สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3259-4043-50 กด …
41138 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
41045-47 คณะวิทยาการจัดการ
41113 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโทรศัพท์จะมีผู้ตอบคำถามในวันและเวลาราชการ