รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สัญจร ก. ม.ศิลปากร

131

จากประกาศ ณ 14 มิถุนายน 2559

1. ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

กำนดการรับตรง 60 วิศวะ ศิลปากร

2. จำนวนรับเข้าศึกษา

สาขาวิชา

จำนวนรับ (คน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– เทคโนโลยีอาหาร 30
– เทคโนโลยีชีวภาพ 10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45
– วิศวกรรมอุตสาหการ 30
– วิศวกรรมเครื่องกล 20
– วิศวกรรมเคมี 40
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25
– วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30
– วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี * 30
– วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 – ธุรกิจวิศวกรรม  30
 รวม  320

 

หมายเหตุ* สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

รับตรง 60 สัญจร ก ศิลปากร วิศวะ คุณสมบัติ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

รับตรง 60 สัญจร ก ศิลปากร วิศวะ คุณสมบัติ 2

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

รับตรง 60 สัญจร ก ศิลปากร วิศวะ ค่าธรรมเนียม

5. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

5.1 ขั้นตอนสมัคร

กำนดการรับตรง 60 วิศวะ ศิลปากร ขั้นตอนสมัคร

5.2 หลักฐานการสมัคร

กำนดการรับตรง 60 วิศวะ ศิลปากร หลักฐานกำนดการรับตรง 60 วิศวะ ศิลปากร หลักฐาน 2กำนดการรับตรง 60 วิศวะ ศิลปากร หลักฐาน 3

5.3 การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

การส่งใบสมัคร สัญจร ก รับตรง 60

6. ประกาศสถานที่การประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การวัดบุคลิกภาพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (สนามสอบ)

7. การประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การวัดบุคลิกภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

9. ติดต่อสอบถามข้อมูล

10 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

เอกสารรับสมัคร ฉบับเต็ม : PDF
เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศทุนการศึกษา
ข่าวประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม