รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป ม.ศิลปากร

236

จากประกาศ ณ 1 สิงหาคม 2559

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) สาขาการออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบเครื่องประดับ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยมีกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

1. ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

2. สาขาวิชาและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

2.1 สาขาการออกแบบภายใน  59 คน
2.2 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  44 คน
2.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  33 คน
2.4 สาขาประยุกตศิลปศึกษา  39 คน
2.5 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  23 คน
2.6 สาขาการออกแบบเครื่องประดับ  23 คน
2.7 สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)  40 คน
รวม 261 คน

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

4.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

5.หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก

6.กําหนดการสอบคัดเลือก

ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตามกําหนดการดังนี้.-

7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะและสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ ได้ ที่ http://www.decentrance.su.ac.th
และสั่งพิมพ์ “บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ” ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อนํามาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ

8.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 

9.ประกาศผลการสอบผ่านข้อเขียนและวิชาเฉพาะ

แจ้งคะแนนผลสอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ทางเวปไซต์

10.กําหนดการสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. โดยนําเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
– หลักฐานการศึกษาที่กําลังสําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
– แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ที่มีคุณภาพแสดงออกถึ งความสามารถและทักษะขนาด A4

11.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

12.เงื่อนไขการเข้าศึกษา

13.การตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่น
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(Admission) เว้นแต่จะได้แจ้งขอสละสิทธิ์ การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาและคัดชื่อ ออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

14.การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

15.ทุนการศึกษา

16.อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

ระเบียบการฉบับ PDF >> ไฟล์ฉบับ PDF
สมัครได้ที่ >> decentrance.su.ac.th