ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาเครื่องกล, ธุรกิจวิศวกรรม ปีการศึกษา 2561

130
Jul
20
กำหนดการเริ่มค่าย
5,19 ส.ค 60 (รอบแรก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม
เปิดรับสมัคร 20 ก.ค – 2 ส.ค. 60
จำนวนรับสมัคร
รุ่นละ 15 คน
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
วันเข้าค่าย
5,19 ส.ค 60 (รอบแรก)
ค่ายไปเช้าเย็นกลับ
ไม่ออกนอกสถานที่

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

1. คุณสมบัติทั่วไป ของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

2. คุณสมบัติพิเศษของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

3. จำนวนที่รับสมัคร

วิศวกรรมเครื่องกล : นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รวม 45 คน (รุ่นละ 15 คน)
ธุรกิจวิศวกรรม : นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รวม 45 คน (รุ่นละ 15 คน)

4. วันและเวลาการรับสมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน 1,500.00 บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)

6. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

7. เอกสารหลักฐานการสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3425 9025 หรือ ID Line:@MESU