รับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร

การรับสมัครสอบเข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559  รับตรง59 ม.ศิลปากร » ด้วยวิธีการรับตรง เพื่อคัดเ...

รับตรง59 สาขาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมฯ ศิลปากร

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการ...

รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปลี่ยนเปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง ปี 2559 ต้องสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่จ...

รับตรง59 โควตาพิเศษ (28 จังหวัด) ม.ศิลปากร (7 คณะ 2,015 ที่นั่ง)

รับตรง59 โควตาพิเศษ (28 จังหวัด) ม.ศิลปากร (7 คณะ 2,015 ที่นั่ง) สาขาวิชาที่เปิดรับ - อักษรศาสตร์ 325 คน - ศึกษาศาสตร์ 110 คน - วิทยาศาสตร์ 275 คน - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล...